Battiau Glenn

Veldstraat - 9810 Eke

Telefonisch contact:
0485 17 36 90

Maandag tem vrijdag 08.00 – 19.00u
Zaterdag 9.00 - 17.00u


info-asb@telenet.be

Algemene voorwaarden

       3 januari 2022
 

Tenzij wij schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkende voorwaarden hebben aanvaard, worden alle facturen & offerte 's voor de door ons geleverde diensten en/of goederen opgemaakt volgens de hiernavolgende voorwaarden: 

  1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en dit op de offerte werd vermeld. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, bij aangetekend schrijven geschieden. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 1 maand.

  2. Indien het de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen beide partijen.

  3. De plaatsen & vensterbanken waar de werken uitgevoerd worden dienen vlot toegankelijk te zijn (geen obstakels en/of voorwerpen). Ook vliegenramen dienen verwijderd te worden. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade mocht dit niet het geval zijn.

  4. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor slecht functionerende dichtingen/afvoerkanalen van ramen, veluxen en deuren bij insijpelend water. Wanneer er sprake is van een defect moet dit vooraf schriftelijk, alsook door beide partijen ondertekend, gemeld worden.

  5. Klachten betreffende de levering van de diensten of betreffende facturen moeten ons aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na de effectieve aflevering van de betrokken dienst respectievelijk factuur.

  6. Afspraken dienen ten laatste 48 uur vooraf telefonisch of per mail te worden geannuleerd/verplaatst. Zoniet, zijn we genoodzaakt de geplande opdracht (volgens offerte) in rekening te brengen.

  7. De facturen zijn contant betaalbaar of via het rekeningnummer vermeld op de factuur. 

  8. De factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25,00€) als schadebeding.

  9. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen opgelost worden, zullen enkel voorgelegd worden aan de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde.